Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

Dziekan Wydziału Artystycznego

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

 

Dr hab. Barbara Literska, prof. UZ,  jest teoretykiem muzyki i muzykologiem. Studia magisterskie w zakresie teorii muzyki ukończyła z wyróżnieniem w 1992 roku na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce otrzymała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2003), a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2013).

 

W Zielonej Górze mieszka i pracuje od 1993 roku, najpierw jako asystent w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, następnie adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności recepcji muzyki Fryderyka Chopina oraz dwudziestowiecznej polskiej twórczości kompozytorskiej. Jest autorką dwóch ważnych dla polskiej muzykologii monografii. Za pierwszą z nich pt. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne (2004) uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (nagrodę indywidualną stopnia I). Druga książka pt. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (2012) została zrealizowana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Jest także współredaktorką prac zbiorowych, autorką wielu artykułów oraz rozdziałów w monografiach. Aktywnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, działa w zakresie upowszechniania kultury muzycznej (m.in. jako współorganizator koncertów i wystaw, prelegent). Uzupełnieniem jej aktywności naukowej jest działalność organizacyjna na Uniwersytecie, gdzie piastowała funkcje: kierownika Zakładu Teorii Muzyki, zastępcy dyrektora Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej, prodziekana ds. nauki Wydziału Artystycznego. Za osiągnięcia organizacyjne skupiające się wokół zagadnień jakości kształcenia oraz rozwoju i realizacji badań naukowych na Wydziale Artystycznym dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2007, 2012).

 

Jest członkiem zwyczajnym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej; członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego; recenzentem czasopisma „Interdisciplinary Studies in Musicology”; członkiem komitetu redakcyjnego „Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств”. Jest także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie teorii muzyki. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014).

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. Barbara Literska, prof. UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT