Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

m_mrugalski-2016.jpg

 

Dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ, urodził się w 1975 r. w Poz­na­niu. W roku 1999 ukończył kierunek elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej. Stopień dok­tora nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki (z wyróżnie­niem) uzyskał w roku 2004 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­matyki otrzy­mał na Wydziale Inżynierii Mechan­icznej i Infor­matyki Politech­niki Częs­to­chowskiej w roku 2014.

 

W pracy naukowej dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, zaj­muje się: mod­e­lowaniem neu­ronowym, w szczegól­ności sieci­ami GMDH, meto­dami estymacji parametrów, fil­trami o niez­nanym wejś­ciu oraz diag­nos­tyką pro­cesów prze­mysłowych. Jest autorem lub współau­torem prawie 60 prac naukowych, w tym 1 mono­grafii, 9 artykułów w cza­sopis­mach (7 na liś­cie filadelfi­jskiej) oraz 10 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach. Był członkiem zespołów badaw­czych w ramach 6 grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, KBN i NCN. Od roku 2015 jest członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki PAN odd­ział w Poznaniu.

 

Dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej) od roku 1999. W lat­ach 2014 – 2016 pełnił funkcję prodziekana ds. Roz­woju Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W kadencji 2016 – 2020 pełni funkcję dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT