Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Prorektor ds. Jakości Kształcenia UZ

m_graczyk-2016.jpg

 

Związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 roku, ma za sobą 37-letni okres pracy naukowo-dydaktycznej w zielonogórskich uczelniach - najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej, następnie Politechnice Zielonogórskiej, a od 2001 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stopnie naukowe - doktora nauk technicznych (1978 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam także zostało przeprowadzone postępowanie o nadanie jej tytułu naukowego profesora. Reprezentuje dyscypliny naukowe z pogranicza dwóch dziedzin - nauk technicznych i ekonomicznych zajmując się inżynierią i ochroną środowiska, oraz ekonomią środowiska i zarządzaniem środowiskowym na poziomie mikroekonomicznym.


 
Jej dorobek publikacyjny wynosi łącznie 139 pozycji. Jest autorem i współautorem 6 monografii, 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych, 109 artykułów opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym obiegu. Ponadto jest autorką 2 patentów i ponad 40 prac niepublikowanych (koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz i opinii wykonanych na rzecz przemysłu oraz samorządów). Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody JM Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego). Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.


 
Wypromowała 5 doktorów (w tym obszarze także konsekwentnie realizuje swoje zainteresowania naukowe na styku dziedzin - dwóch doktorów wypromowała w naukach technicznych i trzech w naukach ekonomicznych).


 
Pełniła także wiele funkcji poza Uczelnią (m.in. w latach 1994-1998 - funkcję eksperta w Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 - funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze). Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. W kadencji obejmującej lata 2008-2012 pełniła funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a w obecnej kadencji (2012-2016) pełni funkcję prorektora ds. jakości kształcenia.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT