Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Projekty unijne

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM


Kontakt: mgr Marcin Sobczak - Dyrektor Biura Relizacji Projektów Uniwersytetu Zielonogórskiego/Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką


Programowanie 2014-2020

Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego

Projekt złożony w programie: EFRR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Mechaniczny/ dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.wm.uz.zgora.pl/index.php/przemysl-wydzial/projekty

Zintegrowany Program kształcenia na UZ

Projekt złożony w programie: EFS POWER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Realizacji Projektów Uniwersytetu Zielonogórskiego/ mgr Małgorzata Mioduszewska
Strona informacyjna: https://www.wpps.uz.zgora.pl/nauka/projekty-i-granty/zintegrowany-program-ksztalcenia-na-uniwersytecie-zielonogorskim/

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla pielęgniarstwa UZ

Projekt złożony w programie: EFS POWR 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu/ mgr inż.Agnieszka Żeromska
Strona informacyjna: https://www.wlnz.uz.zgora.pl/mcsm/

SmartGrid

Projekt złożony w programie: EWT, Polska Brandenburgia, INTERREG VA

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ / dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.iee.uz.zgora.pl/?page_id=42

Kooperacja placówek naukowych w edukacji i transferze wiedzy w obszarze technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB

Projekt złożony w programie: EWT, Polska Brandenburgia, INTERREG VA

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Realizacji Projektów Uniwersytetu Zielonogórskiego/ dr inż. Anna Staszczuk

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ/ dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.ib.uz.zgora.pl/studia-projekt_index.html

Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ/ dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Strona informacyjna: https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/edukacja/podnoszenie-kompetencji

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiatach:Wschowskim, Krośnieńskim, Nowosolskim, Żarskim, Międzyrzeckim, Zielonogórskim, Słubickim, Strzelecko- Drezdeneckim, Świebodzińskim. W szkołach: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, w ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku, w ZS CKR w Kamieniu Małym

Projekt złożony w programie: EFS, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Osoba (dział) prowadząca (-y): Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką/ Biuro Realizacji Projektów UZ/ WEIiA, WM, WEiZ, WBAiIŚ, Wydz. Zamiejscowy
Strona informacyjna: http://www.wzs.uz.zgora.pl/msz/768-modernizacja-szkolnictwa-zawodowego

Programowanie 2007 - 2013

Numerical tools for astrophysics of company objects

Projekt złożony w programie: POiG Priorytet I, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii/ dr hab. Dorota Rosińska

System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych w Układzie Słonecznym

Projekt złożony w programie: POiG Priorytet I Działanie: 1.1 Poddziałanie: 1.1.3

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii/ dr Olaf Maron
Strona informacyjna: http://astro.ia.uz.zgora.pl/?q=pl/node/500

Przygotowanie infrastruktury Uniwerystetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet IV Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.uz.zgora.pl/rozwoj/docs/dpu/nowe_kierunki-informacja.pdf

Biznes w nauce, nauka w biznesie- rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim

Projekt złożony w programie: POKL Priorytet VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Ekonomii i Zarządzania/ dr hab. Bogdan Ślusarz
Strona informacyjna: http://www.bizneswnauce.uz.zgora.pl

Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: POKL Priorytet IV Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii/ mgr inż. Andrzej Majczak
Strona informacyjna: http://www.zamawiane.wmie.uz.zgora.pl

Akademicki Klub Integracji Społecznej

Projekt złożony w programie: POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu/ mgr inż. Rafał Olczak
Strona informacyjna: http://www.akis.uz.zgora.pl

I Dni Polsko- Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013/ Fundusz Małych Projektów

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony

Język jako klucz do współpracy - Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Saksonia 2007-2013

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr Tadeusz Zuchewicz
Strona informacyjna: http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/o-wydziale/projekty-miedzyinstytutowe/247-jezyk-jako-klucz-do-wspolpracy-status-i-prestiz-jezyka-sasiada-w-polsko-saksonskim-regionie-przygranicznym

Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego - krajobraz kulturowy w centrum Europy

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr hab. Leszek Belzyt

Zaufanie ponad granicami

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013/ Fundusz Małych Projektów

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu/ dr hab. Mariusz Kwiatkowski
Strona informacyjna: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=941&Itemid=188&lang=de

Urban Creative Poles

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Ekonomii i Zarządzania/ dr Sławomir Kotylak
Strona informacyjna: http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty-urban-creative-poles

Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Osoba (dział) prowadząca (-y): Park Naukowo-Technologiczny/ mgr Katarzyna Skrzypek
Strona informacyjna: http://www.pnt.uz.zgora.pl/o-nas/projekty

Park Naukowo- Technologiczny

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet II Działanie 2.4Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego/ mgr Kinga Włoch
Strona informacyjna: http://www.pnt.uz.zgora.pl

Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji

Lubuska Sieć Teleradiologii e-Zdrowie w diagnostyce obrazowej

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet I Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr inż. Katarzyna Łasińska/ Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych

Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet IV Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.bu.uz.zgora.pl/indexg.html

Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet II Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.pnt.uz.zgora.pl/struktura/centrum-logistyczne

Language Garden - Opracowanie i próbna realizacja transgranicznego programu podniesienia kwalifikacji zawodowych u wychowawców przedszkolnych w celu wdrożenia w przedszkolach regionu edukacji językowej

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet III 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia i zatrudnienia

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr Agnieszka Olczak
Strona informacyjna: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=129&lang=pl;

X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013/ Fundusz Małych Projektów

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony

IX Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony

VIII Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony
Strona informacyjna: http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik12-2010/18.pdf

Zakup wyposażenia dla prac naukowo-badawczych związanych z tworzeniem baz danych o bioróżnorodności w województwie lubuskim

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PRIORYTET III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego DZIAŁANIE 3.3: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy

Projekt złożony w programie: POKL 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu / dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ oraz dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Projekt-badawczy-Zycie-Lubuszan.-Wspolczesnosc-i-przyszlosc

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki dla nauczycieli

Projekt złożony w programie: POKL 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny / dr Paweł Walczak
Strona informacyjna: http://www.etyka.uz.zgora.pl

Studia Podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w ramach POKL, 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw

Osoba (dział) prowadząca (-y): WILiŚ/ dr Abdrahman Alsabry
Strona informacyjna: http://www.certyfikacja.wils.uz.zgora.pl/

Platforma Obsługi Nauki PLATON

Projekt złożony w programie: projekt złożony w partnerstwie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Cnetrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach POIG 2.3

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr inż. Janusz Baranowski
Strona informacyjna: http://www.platon.uz.zgora.pl

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

Projekt złożony w programie: projekt złożony w partnerstwie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Cnetrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach POIG 2.3

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr inż. Janusz Baranowski
Strona informacyjna: http://www.newman.pionier.net.pl/

Przebudowa Domu studenta Wcześniak w Zielonej Górze

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach LRPO Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.wczesniak.uz.zgora.pl/

Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach POKL, Działanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii / dr Marian Olszowy
Strona informacyjna: http://www.ekofizyka.wfa.uz.zgora.pl/

Profesjonalny pracownik

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach POKL 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny / dr Paweł Truszkiewicz
Strona informacyjna: http://www.ifg.uz.zgora.pl/projekt/

Otwarte warsztaty komputerowe

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii / dr Marcin Kośmider
Strona informacyjna: http://owk.if.uz.zgora.pl/

Zróbmy coś razem - podnoszenie kwalifikacji pracowników. Projekt współpracy WEIT, UZ i firm woj. lubuskiego.

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w programie POKL 8.1.2 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Osoba (dział) prowadząca (-y): WEIT / dr inż. Bartłomiej Sulikowski
Strona informacyjna: http://www.zcr.uz.zgora.pl/

Zamawiane kształcenie na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w programie POKL 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział ds. Organizacji i Kształcenia

Wsparcie finansowe dla studentów studiów doktoranckich kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w programie ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Patrycja Nowicka

Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w woj. lubuskim

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w programie POKL 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr hab. Bogdan Ślusarz
Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/www/

Programowanie 2004 - 2006

Regionalna Sieć Transferu Technologii - RSTT

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): Justyna Patalas
Strona informacyjna: http://www.rstt.uz.zgora.pl/

Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): Waldemar Woźniak

Stypendia dla studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego - WEIiT

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział Analiz i Planowania

Stypendia dla studentów studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział Analiz i Planowania

Podnoszenie kwalifikacji językowych osób pracujących w woj. Lubuskim

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR( Priorytet II - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie)

Osoba (dział) prowadząca (-y): Robert Wysocki
Strona informacyjna: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/up/

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu

Projekt złożony w programie: EFS (Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa). Celem jest przygotowanie czynnych nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu.

Osoba (dział) prowadząca (-y): Edyta Wysocka
Strona informacyjna: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/sp07/

Studia podyplomowe Szkolny doradca zawodowy

Projekt złożony w programie: EFS (Projekt wspołfinansowny ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa). Celem jest przygotowanie nauczyciela do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie.

Osoba (dział) prowadząca (-y): Edyta Wysocka
Strona informacyjna: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/dz07/

Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): Robert Wysocki
Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/projekt/

Rozwój innowacji w województwie lubuskim - Platforma działań edukacyjnych

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): Waldemar Woźniak

Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Projekt złożony w programie: PHARE CBC 2003

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział Analiz i Planowania, Dział Inwestycji

Ocena możliwości poprawy jakości zasobów wodnych w zbiornikach pokopalnianych i wodach podziemnych w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr

Projekt złożony w programie: INTERREG III A

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr Barbara Jachimko

Modernizacja Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ZielMAN

Projekt złożony w programie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Osoba (dział) prowadząca (-y): Centrum Komputerowe, Janusz Baranowski
Strona informacyjna: http://www.zielman.pl/zielman2/

Kształcenie na odległość na kierunku Ochrona Środowiska

Projekt złożony w programie: Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich

Osoba (dział) prowadząca (-y): Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, dr Artur Wandycz

Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego

Projekt złożony w programie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr Brygida Cupiał, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/ue/

Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy )

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr Jarosław Gniazdowski

Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego Instytutu Budownictwa UZ

Projekt złożony w programie: SPO WKP ( Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe)

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr hab.. Mieczysław Kuczma, prof.. UZ
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Projekty unijne
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT