Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Uniwersytet Zielonogórski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uniwersytet Zielonogórski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej StudentUZ.

Data publikacji strony internetowej: 2001-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ostatni element na „kafelkach” oraz slider nie posiada opisu alternatywnego, dodatkowo nie powinno stosować się elementów flash na stronach. Technologia ta jest przestarzała i nie wspierana. Na stronie głównej nie występuje nagłówek <h1>. Kontrast stosowany w menu nie spełnia kryteriów sukcesu dla tego wymagania. Kontrast powinien wynosić 1:4.5. Wykorzystując wbudowany skrypt do powiększania tekstu strona przestaje być czytelna, powiększenie za pomocą wbudowanych funkcji przeglądarki działa poprawnie. Slider zamieszczony na stronie głównej nie jest dostępny za pomocą klawiatury. Nie ma możliwości zatrzymania animacji, odczytania treści wiadomości ani przejścia do poszczególnych wiadomości za pomocą samej klawiatury. Brak możliwości przejścia do treści strony, co jest uciążliwe przy „przeklikiwaniu” menu strony, należy dodać element pozwalający na przeskoczenie do treści strony. Fokus na niektórych elementach jest niewidoczny np. menu. Test strony uz.zgora.pl przeprowadzony za pomocą walidatora wykazał łącznie 88 alertów (25 ostrzeżeń i 63 błędy), które należy poprawić w kodzie strony.

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@uz.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683282202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Dydaktyczny, ul. Podgórna 50, Zielona Góra (A-0)

Wejście do budynku jest z poziomu terenu przez drzwi automatyczne. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W budynku zlokalizowano trzy klatki schodowe o ilości nieprzekraczającej siedemnaście stopni w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Schody zostały wyposażone w poręcze po obu stronach biegu. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku, wymiar wewnętrzny windy umożliwia korzystanie przez osobę na wózku. W budynku znajdują się dwa podnośniki przyschodowe obsługiwane za pomocą paneli sterujących umieszczonych na ścianach i na samych podnośnikach z wykorzystaniem kluczyka, który można odebrać w portierni. Na każdym piętrze zlokalizowane są dwie toalety, w męskich dostosowano po jednej kabinie do osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem, za szlabanem, znajduje się parking na 20 samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane przy samym wejściu do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

2. Sala Gimnastyczna, ul. Podgórna 50, Zielona Góra (A-1)

Wejście prowadzi bezpośrednio z budynku A-0 klatką schodową z kondygnacji „-2”. Wejście na salę zorganizowane jest przez przedsionek, do obu pomieszczeń prowadzą drewniane dwuskrzydłowe drzwi. Szerokości korytarza są wystarczające, aby umożliwić manewrowanie wózkiem. Schody zostały podzielone na trzy biegi, przy pierwszym i ostatnim zamontowano poręcze po obu stronach, a w środkowym biegu – po jednej stronie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

3. Budynek Dydaktyczny, ul. Podgórna 50e, Zielona Góra (A-6)

Wejście z budynku A-0 na obu kondygnacjach, budynek połączony jest poprzez klatkę schodową z dojściem od strony budynku A-2. Dojście do budynku dla osób na wózkach jest dostępne wyłącznie od strony budynku A-0. Dojście na pierwszym piętrze do sal laboratoryjnych prowadzi przez korytarz i schody złożone z trzech stopni, niewyposażone w poręcze. Przy schodach zamontowano podnośnik, posiadający platformę o odpowiednich wymiarach, wyposażony w czytelną instrukcję obsługi oraz łatwy w użyciu panel sterowania, awaryjną blokadę systemów napędowych oraz posiadający ryflowaną i antypoślizgową podłogę. Kluczyk do podnośnika należy odebrać w portierni budynku A-0. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, brak progów i pojedynczych stopni. W sali dydaktycznej zachowano przestrzeń manewrową. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

4. Dom Studenta „Rzepicha”, ul. Podgórna 50b, Zielona Góra (C-1)

Budynek w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Dom Studenta „Piast”, ul. Podgórna 50c, Zielona Góra (C-2)

Wejście odbywa się za pomocą schodów o odpowiedniej szerokości biegu. Schody zostały wyposażone w obustronne poręcze. Szerokość drzwi jest wystarczająca, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. W drzwiach zlokalizowany jest próg. Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa wózkiem. Klamka jest wygodna w obsłudze. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów, z wyjątkiem pochylni w piwnicy przy łączniku do budynków A-0 i C-2. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe z biegami o liczbie stopni nieprzekraczających siedemnaście w każdym biegu. W budynku brak jest windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

6. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra (A-8)

Wejście główne znajdującym się od ul. Szafrana na drugiej kondygnacji, jest wyróżnione za pomocą wzniesionej nawierzchni chodnika na poziomie wejścia. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano cztery klatki schodowe o ilości stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać cztery identyczne windy, zlokalizowane po dwie przy dwóch głównych klatkach schodowych, łączących wszystkie kondygnacje budynku. Windy dostosowane są do korzystania przez osoby na wózku, przed wejściami do wind została zachowana przestrzeń manewrowa. Drzwi do kabin wind otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. Panel sterujący znajduje się na wystarczającej wysokości do obsługi przez osoby na wózku. Na każdym piętrze zlokalizowane są dwie toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Dostępne są: pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami, systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi, mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej, komputery wyposażone w oprogramowanie typu screanreader wraz z syntetyzatorem mowy, komputery wyposażone w oprogramowanie powiększające. Przed budynkiem znajduje się parking, w tym dwa miejsca wyznaczono dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowane przy przejściu dla pieszych przed budynkiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

7. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 2, Zielona Góra (A-2)

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne otwierają się automatycznie. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano trzy klatki schodowe o ilości nieprzekraczającej siedemnaście stopni w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Schody zostały wyposażone w poręcze po obu stronach biegu. Alternatywę dla schodów stanowią cztery windy zlokalizowane w sąsiedztwie klatek schodowych, dwie windy dostosowane są do osób na wózkach inwalidzkich. Na każdym poziomie, z wyjątkiem II piętra znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością. W salach dydaktycznych zachowano przestrzeń manewrową. Dostępne są: pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami, systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi; mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej; komputery wyposażone w oprogramowanie typu screanreader wraz z syntetyzatorem mowy; komputery wyposażone w oprogramowanie powiększające. Po drugiej stronie ul. Szafrana zlokalizowane są dwa parkingi zabezpieczone szlabanami, każdy z jednym wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

8. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra (A-10)

Wejście przez budynek A-11 i poprzez łącznik w budynku A-2. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W budynku zlokalizowano siedem klatek schodowych z biegami o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Sześć głównych klatek schodowych łączy ze sobą wszystkie kondygnacje budynku, na parterze w ich sąsiedztwie zlokalizowane są wyjścia ewakuacyjne. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać dwie windy łączące wszystkie kondygnacje budynku, zlokalizowane przy klatkach schodowych od strony budynku A-2. Wymiary wind umożliwiają korzystanie przez osoby na wózku, przed wejściami została zachowana przestrzeń manewrowa. Na parterze i pierwszym piętrze zlokalizowane są po cztery toalety, po dwie damskie i dwie męskie, w każdej z toalet dostosowano po jednej kabinie dla osób z niepełnosprawnościami. W salach dydaktycznych jest możliwość manewrowania wózkiem w okolicy wejścia. Przed budynkiem na parkingu od strony budynku A-2 zlokalizowano dwa miejsca parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

9. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra (A-11)

Wejście odbywa się z poziomu terenu. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów, z wyjątkiem dojścia do sali nr 4 na parterze, gdzie znajdują się trzy stopnie. W budynku zlokalizowano jedną klatkę schodową z biegami o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości wyposażone w kontrastową, wygodną w użytkowaniu poręcz po jednej stronie. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku, zlokalizowaną przy klatce schodowej, wymiary wewnętrzne windy umożliwiają korzystanie z niej przez osoby na wózku. Przed wejściem do windy została zachowana przestrzeń manewrowa, drzwi do kabiny windy otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. Na każdym piętrze, z wyjątkiem czwartego, zlokalizowane są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zachowana jest przestrzeń manewrowa przy wejściu do sal dydaktycznych. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano jedno miejsce parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

10. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra (A-29)

Wejście główne znajduje się na łączniku między dwiema bryłami budynku, od wschodu i zachodu, ponadto w budynku znajduje dodatkowe wejście boczne od strony południowej. Wejścia do budynku realizowane są z poziomu terenu przez szerokie drzwi otwierane i zamykanie automatyczne z progiem. Wejście od strony wschodniej prowadzone jest przez węższe drzwi nieautomatyczne, niewymagające użycia znacznej siły, z klamką na odpowiedniej wysokości. Od strony parkingu prowadzą dodatkowe drzwi wejściowe o odpowiedniej szerokości, wymagające użycia znacznej siły. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Wszystkie biegi schodów wyposażono w obustronne, wygodne w użytkowaniu poręcze. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać jedną z czterech wind łączących kondygnacje budynku od piwnicy do pierwszego piętra, zlokalizowane po dwie przy każdej z klatek schodowych. Wymiary wewnętrzne wind umożliwiają korzystanie z nich przez osoby na wózku. Przed wejściem do wind została zachowana przestrzeń manewrowa. Drzwi do kabin wind posiadają wymaganą szerokość, otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. Na każdym piętrze zlokalizowane są toalety zarówno damskie jak i męskie, w których dostosowano po jednej z kabin do osób z niepełnosprawnościami. W salach wykładowych zachowano przestrzeń manewrową. W budynku dostępne są: pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami, systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi, mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej, komputery wyposażone w oprogramowanie typu screanreader wraz z syntetyzatorem mowy, komputery wyposażone w oprogramowanie powiększające. Wzdłuż dłuższej części budynku znajduje się parking dla aut osobowych, w tym dwa wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

11. Hala Sportowa, ul. prof. Z. Szafrana 6, Zielona Góra (A-13)

Główne wejście do budynku prowadzi przez schody wyposażone w obustronne poręcze. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano trzy klatki schodowe o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu, jedne schody prowadzą wyłącznie do piwnicy, a pozostałe dwie łączą dwie kondygnacje nadziemne. W budynku nie ma tras alternatywnych dla schodów, brak windy i podnośnika. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano dwa miejsca parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

12. Dom Studenta „Ziemowit”, ul. prof. Z. Szafrana 8, Zielona Góra (C-3)

Wejście odbywa się za pomocą schodów. Szerokość biegu jest wystarczająca, schody wyposażono w obustronne poręcze, dobrze skontrastowane z tłem. Wejście z drugiej strony budynku stanowią schody z obustronnymi poręczami. Przed drzwiami brak przestrzeni manewrowej. Ostatnie wejście do budynku zlokalizowane jest również po zachodniej stronie. Dojście za pomocą schodów z liczbą stopni przekraczającą dziesięć w biegu. Schody wyposażone w obustronne, wygodne poręcze. Przed drzwiami jest wystarczająca przestrzeń manewrowa. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe z biegami o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Wszystkie schody wyposażono w poręcze po obu stronach każdego biegu. Klatki schodowe łączą ze sobą wszystkie kondygnacje budynku. Brak alternatywnej trasy dla schodów. W budynku nie zainstalowano windy ani podnośnika. Za domem studenta, od strony budynku A-2, zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

13. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 15, Zielona Góra (A-12)

Dojście do wejścia odbywa się za pomocą schodów oraz alternatywnej drogi dla użytkowników wózków za pomocą pochylni, wejście do budynku odbywa się poprzez automatyczne drzwi. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów, z wyjątkiem pierwszego piętra. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe z biegami o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Klatki schodowe łączą ze sobą wszystkie kondygnacje budynku. Schody wyposażono w kontrastową, wygodną w użytkowaniu poręcz po jednej stronie. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę łączącą kondygnacje budynku od piwnicy do pierwszego piętra, bez piętra drugiego, zlokalizowaną przy wejściu głównym. Wymiary wewnętrzne windy umożliwiają korzystanie z niej przez osoby na wózku. Przed wejściem do windy została zachowana przestrzeń manewrowa, drzwi do kabiny windy otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. Na parterze zlokalizowane są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, oddzielnie męska i damska. W salach dydaktycznych została zachowana przestrzeń manewrowa dla wózka. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano dwa miejsca parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

14. Budynek Dydaktyczny, ul. prof. Z. Szafrana 19, Zielona Góra (A-15)

Do budynku prowadzą schody wyposażone w jedną poręcz., Główne drzwi posiadają próg o wysokości 4 cm. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, z wyjątkiem przestrzeni w piwnicy. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu. Schody posiadają poręcze po jednej stronie. Brak zamontowanej windy i podnośnika. We wszystkich salach przy wejściu zachowano wymaganą przestrzeń manewrową. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano jedno miejsce parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

15. Dom Studenta „SBM”, ul. Wyspiańskiego 60, Zielona Góra (C-8)

Budynek z dwoma klatkami mieszkaniowymi. Wejście do klatki 60A poprowadzone jest za pomocą trzech stopni niewyposażonych w poręcze. Alternatywą dla stopni jest pochylnia z dwoma biegami i spocznikiem, wyposażona w poręcze po obu stronach na trzech poziomach. Wejście do klatki 60B poprowadzone jest z poziomu terenu. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W budynku znajduje się siedem mieszkań zawierających szesnaście dostosowanych, jednoosobowych pokoi. Przed budynkiem znajduje się parking z z trzema miejscami dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

16. Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra (A-16)

Wejście główne znajduje się od alei Wojska Polskiego, od strony parkingu. Przed wejściem zlokalizowany jest stopień, drzwi otwierane i zamykane są automatycznie. Tylne wejście realizowane jest przez skrzydłowe, przeszklone drzwi. Otwarcie drzwi nie wymaga użycia znacznej siły. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów, z wyjątkiem wejścia do palmiarni i do restauracji. W obu przypadkach zabudowano drewniane pochylnie. W budynku zlokalizowano trzy klatki schodowe łączące wszystkie cztery kondygnacje, o ilości stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście i odpowiedniej szerokości. Dodatkowe biegi schodów łączą ze sobą części budynków A, B, C i D na każdym piętrze, dla których alternatywę stanowią zamontowane przy nich podnośniki schodowe. W Instytucie Psychologii zlokalizowano osiem schodów (trzy z potrójnymi biegami), w tym cztery posiadają podnośniki przyschodowe. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać jedną windę zlokalizowaną w części A budynku, łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Przed wejściami do wind została zachowana przestrzeń manewrowa. Drzwi do kabiny windy otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. Na każdej kondygnacji, w części B i C budynku, zlokalizowane są odrębne toalety, damska i męska, z kabinami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych. Budynek został wyposażony w trzy rodzaje podnośników: typ Prusa (przy windzie na parterze) – dwie sztuki, typ V64 w liczbie dwunastu sztuk oraz typ PLK8 w liczbie trzech sztuk. Dwa pierwsze typy są obsługiwane z paneli na ścianach i na samych podnośnikach lub podłączonych paneli sterujących, do których kluczyk można odebrać w portierni. Dwa podnośniki typu V64 prowadzące do Instytutu Psychologii nie są samoobsługowe. Ostatni typ obsługiwany jest za pomocą bezprzewodowych paneli sterujących, które również można odebrać w portierni, oraz przycisków na samym podnośniku. Wszystkie podnośniki przyschodowe posiadają ryflowane i antypoślizgowe nawierzchnie platform oraz zostały wyposażone w awaryjną blokadę systemów napędowych. W salach wykładowych powyżej 80 osób znajdują się pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami. W budynku dostępne sa także systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi, mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej (do wypożyczenia u Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami). Przed budynkiem, wzdłuż al. Wojska Polskiego, znajduje się parking, na którego końcach wyznaczono po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

17. Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra (A-17)

Wejście do budynku z holu głównego, wspólnego z budynkiem A-16. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę zlokalizowaną przy klatce schodowej. Przed wejściem do windy na każdym piętrze została zachowana przestrzeń manewrowa. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

18. Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, Zielona Góra (A-20)

Budynek posiada jedno główne wejście. Do drzwi wejściowych prowadzą schody i pochylnia z poręczami po obu stronach na dwóch poziomach. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, z wyjątkiem pokoi nr 1 i 3. Na parterze występują zmiany poziomów wykonane za pomocą czterech schodów i dwóch pochylni. W budynku zlokalizowano trzy klatki schodowe, jedna główna i dwie boczne na końcach budynku, posiadające ilości stopni nieprzekraczające siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać jedną windę zlokalizowaną przy głównej klatce schodowej. Łączy ona wszystkie kondygnacje budynku. Wymiary wewnętrzne kabiny są zgodne z wymaganiami. Przed wejściami do windy została zachowana przestrzeń manewrowa na każdej kondygnacji. Drzwi do kabiny windy otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. Zachowano przestrzeń manewrową przy wejściu do sal dydaktycznych. W budynku dostępne są: pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami, systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi, mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

19. Biblioteka UZ, al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra (A-23)

Wejście główne znajduje się od głównej ulicy. Dojście do budynku z parkingu odbywa się za pomocą czterech biegów – obok schodów, naprzemiennie przy każdym z biegów (po lewej bądź po prawej stronie), poprowadzono pochylnie przedzielone spocznikami na dwa biegi. Drzwi wejściowe do budynku są automatycznie uchylane. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku znajduje się jedna główna klatka schodowa o ilości stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i o odpowiedniej szerokości. Poręcze na klatkach schodowych zamocowane są po obu stronach. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać jedną windę, zlokalizowaną przy wejściu do pracowni i gabinetów, za klatką schodową. Winda łączy ze sobą kondygnacje 0-4. Wymiary wewnętrzne windy umożliwiają korzystanie z niej przez osoby na wózku. Przed wejściem do windy, na każdej kondygnacji, została zachowana przestrzeń manewrowa. Drzwi do kabiny otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. W holu znajdują się szafki samoobsługowe umieszczone na czterech poziomach, dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze i każdym z pięter zlokalizowane są toalety, po jednej damskiej i męskiej oraz jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnością. W bibliotece dostępny jest pracownik pełniący rolę opiekuna i przewodnika osób z niepełnosprawnościami, które mogą liczyć na pomoc w zakresie: przemieszczania się po budynku, wyszukiwań katalogowych, bibliograficznych i bazodanowych, skanowaniu fragmentów książek i czasopism, korzystania z cyfrowych zasobów biblioteki oraz specjalistycznego oprogramowania w przypadku osób z dysfunkcją wzroku. Biblioteka dysponuje specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, w tym: w mediatece i na każdym piętrze strefy wolnego dostępu znajdują się stanowiska komputerowe z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku; monitory dotykowe; przenośny zestaw lektorski omniReader (Mediateka); zestaw komputerowy ze specjalistyczną klawiaturą z dużymi przyciskami  i monitorem o dużej przekątnej; zestaw komputerowy ze skanerem Plustek OpticBook A300 (A3) z oprogramowaniem do skanowania AbbyFine Reader 12 oraz Book Pavilion, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami – wspólnymi dla budynku A-20. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

20. Dom Studenta „Wcześniak”, al. Wojska Polskiego 67, Zielona Góra (C-9)

Wejście odbywa się z poziomu terenu, za pomocą przeszklonych szerokich drzwi, ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Klamka jest wygodna w obsłudze. Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Obok drzwi na ścianie zlokalizowano domofon. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe z biegami o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu i odpowiedniej szerokości. Wszystkie schody wyposażono w wygodne w użytkowaniu poręcze po jednej stronie każdego biegu. Alternatywą do schodów są trzy windy zlokalizowane przy portierni. Windy łączą ze sobą kondygnacje 0-7, nie dojeżdżają do piwnicy. Wszystkie windy umożliwiają korzystanie z nich przez osoby na wózkach. Przed wejściem do wind, na każdej kondygnacji, została zachowana przestrzeń manewrowa. Drzwi do kabin wind otwierają się i zamykają automatycznie, posiadają system zatrzymujący zamykanie. W budynku na parterze dostosowano jedną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wyznaczonymi siedmioma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami W budynku wszystkie pokoje na parterze zostały dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

21. Dom Studenta „Vicewersal”, al. Wojska Polskiego 65, Zielona Góra (C-11)

Wejście do budynku zostało wyróżnione poprzez zabudowane zadaszenie oraz pochylnię prowadzącą do drzwi wejściowych. Wejście do budynku odbywa się za pomocą automatycznie otwieranych drzwi. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów, z wyjątkiem stopni i pochylni na parterze. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe z biegami o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu. Klatki schodowe łączą ze sobą wszystkie kondygnacje budynku. Stopnie wyposażono w wygodne w użytkowaniu poręcze po jednej stronie każdego biegu. W budynku nie zainstalowano windy ani podnośnika. Za budynkiem znajduje się mały parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna

22. Budynek Dydaktyczny, ul. Wiśniowa 10a, Zielona Góra (A-24)

Wejście główne znajduje się od strony wschodniej, z ogrodzonego terenu przed budynkiem. Do wejścia głównego prowadzą dwa biegi schodów, każdy posiada po jedenaście stopni. Drugie schody, od strony drogi dojazdowej do parkingu nie zostały wyposażone w poręcze. Brak alternatywnej trasy dla schodów, pochylni lub podnośnika przyschodowego. Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są automatyczne. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń manewrowa przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji występują zmiany poziomów w postaci progów i stopni, oznakowanych pasami kontrastowymi. Brak tras alternatywnych dla tych zmian poziomów. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje budynku, o ilości stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście oraz odpowiedniej szerokości. Z tyłu budynku znajduje się parking na samochody osobowe, na którym wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

23. Budynek Dydaktyczny, ul. Monte Cassino 21b, Zielona Góra (A-26)

Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie, obok stopni wykonano chodnik ze spadkiem. Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, jest możliwość obu skrzydeł. Drzwi posiadają wygodną w użyciu klamkę. Ich otwarcie nie wymaga użycia dużej siły. Przy drzwiach jest dzwonek. Na parterze zachowana została przestrzeń manewrowa przy zmianie kierunku, na piętrze jest nieznacznie ograniczona. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe, o ilości stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście. Schody zostały wyposażone w poręcze po jednej stronie. Brak windy i podnośników. Przy końcu budynku wyznaczono parking dla samochodów osobowych z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

24. Budynek Dydaktyczny, ul. Energetyków 2, Zielona Góra (A-22)

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd. Drzwi otwierają się i zamykają automatycznie. Hol główny od wejścia posiada znaczną przestrzeń do manewrowania. Korytarze mają zachowaną przestrzeń manewrowa przy zmianie kierunku. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje, o ilości stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście. Schody zostały wyposażone w poręcze po jednej stronie. Budynek posiada windę zewnętrzną oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

25. Szpital – Budynek Dydaktyczny, ul. Zyty 26, Zielona Góra (B)

Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są automatyczne. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń manewrową przy zmianie kierunku. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na kondygnacji „-1”. W okolicy budynku znajduje się kilka parkingów, na których wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie osiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

26. Szpital – Laboratorium dla Ośrodka Nauk Podstawowych, ul. Zyty 26, Zielona Góra (C)

Wejście znajduje się na poziomie terenu. Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są skrzydłowe, wyposażone w wygodną klamkę. Otwarcie drzwi nie wymaga użycia znacznej siły. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, z wyjątkiem przewężenia przed wejściem do windy i przed klatką schodową. W budynku zlokalizowano trzy klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje budynku, o ilościach stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście i o odpowiedniej szerokości. Schody zostały wyposażone w poręcze po jednej stronie. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać dwie windy, zlokalizowane przy klatkach schodowych. Windy łączą ze sobą wszystkie kondygnacje. Drzwi do wind są automatycznie otwierane i zamykane. Na drugim piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością W okolicy budynku znajduje się kilka parkingów, na których wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

27. Szpital – Budynek Administracyjny, ul. Zyty 28, Zielona Góra (F)

Do wejścia prowadzą schody składające się z trzech stopni oraz pochylnia. Schody zostały wyposażone w poręcze po obu stronach. Drzwi wejściowe są skrzydłowe, posiadają wymaganą szerokość, wyposażone są w wygodną klamkę a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Korytarze mają szerokość zachowującą przestrzeń manewrową przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów, z wyjątkiem trzech stopni na drugim piętrze. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje, o ilościach stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście i o odpowiednich szerokościach. Brak windy. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W okolicy budynku znajduje się kilka parkingów, na których wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie osiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

28. Budynek Dydaktyczny, ul. Zyty 26, Zielona Góra (O)

Wejście znajduje się na poziomie terenu. Przed drzwiami wejściowymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są skrzydłowe, wyposażone w wygodną klamkę. Otwarcie drzwi nie wymaga użycia znacznej siły. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń manewrową przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano jedną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje, o ilościach stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście i o odpowiedniej szerokości biegów. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę łączącą wszystkie kondygnacje. Drzwi do windy są automatycznie otwierane i zamykane. Kabina wewnątrz ma wymiary odpowiednie dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W okolicy budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone zostały cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

29. Budynek Dydaktyczny, Plac Słowiański 9, Zielona Góra (A-41)

Wejście główne znajduje się od strony parkingu. Realizowane jest przez drzwi z poziomu terenu, przed którymi zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są skrzydłowe, posiadają wygodną w użyciu klamkę, jednak ich otwarcie wymaga użycia dużej siły. Korytarze mają zachowaną przestrzeń manewrową przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji nie występują zmiany poziomów w postaci progów i stopni. W budynku zlokalizowano jedną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje, o ilościach stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście i odpowiedniej szerokości biegów. Schody zostały wyposażone w poręcze po obu stronach, z wyjątkiem biegu schodów łączących drugie piętro z trzecim. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę łączącą wszystkie kondygnacje. Drzwi do windy są automatycznie otwierane i zamykane oraz posiadają wymaganą szerokość. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na każdym piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. W salach dydaktycznych i pomieszczeniach do obsługi studentów zachowana została powierzchnia manewrowa. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

30. Budynek Administracyjny, ul. Armii Krajowej 51, Sulechów (AS-50)

W budynku dostępny jest przenośny wózek „schodołaz”. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

31. Budynek Dydaktyczny, ul. Armii Krajowej 50, Sulechów (AS-51)

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla wózków. W budynku dostępny jest przenośny wózek „schodołaz”. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

32. Budynek Dydaktyczno-Administracyjny, ul. Armii Krajowej 48, Sulechów (AS-52)

W budynku dostępny jest przenośny wózek „schodołaz”. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

33. Sala Gimnastyczna, ul. Armii Krajowej 47, Sulechów (AS-53)

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

34. Budynek Dydaktyczny, Kalsk nr 67 (AS-54)

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

35. Budynek Dydaktyczny, Kalsk nr 67 (AS-55)

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

36. Dom Studenta w Sulechowie, ul. Prosta 7b, Sulechów (CS-20)

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

37. Dom Studenta w Kalsku, Kalsk 73 (CS-21)

Przed wejściem do klatek schodowych znajdują się podjazdy schodowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

38. Budynek Dydaktyczny, ul. Armii Krajowej, Sulechów 51a (AS-56)

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

39. Budynek Dydaktyczno-Socjalny, Kalsk nr 122 (AS-60)

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.

40. Budynek Administracji „Rektorat”, ul. Licealna 9, Zielona Góra (A-18)

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Licealnej. Dojście do drzwi wejściowych realizowane jest przez schody, które posiadają obustronne poręcze. Alternatywną trasę dla schodów stanowi pochylnia, posiadająca odpowiednią szerokość i wyposażona w obustronne poręcze na dwóch poziomach. Przed drzwiami zachowana została przestrzeń manewrowa. Drzwi wejściowe są skrzydłowe, jest możliwość otwarcia obu skrzydeł. Drzwi posiadają wygodną w użyciu klamkę, jednak ich otwarcie wymaga dużej siły. Z tyłu, od strony parkingu, do budynku prowadzą dodatkowe dwa wejścia. Jedno na poziom „-1” od strony wschodniej, zostało poprowadzone za pomocą schodów i pochylni. Schody posiadają obustronne poręcze. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń manewrową przy zmianie kierunku. W ramach jednej kondygnacji nie występują zmiany poziomów w postaci progów i stopni, z wyjątkiem schodów i pochylni w piwnicy. W wejściu głównym zlokalizowano schody wyposażone w jedną poręcz. W budynku zlokalizowano jedną główną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje, o ilościach stopni w biegu nieprzekraczającej siedemnaście i o odpowiedniej szerokości biegów. Schody zostały wyposażone w poręcze po obu stronach, z wyjątkiem biegu schodów łączących parter z kondygnacją „-1”. Do komunikacji pionowej w budynku można wykorzystać windę łączącą wszystkie kondygnacje. Drzwi do windy są automatycznie otwierane i zamykane oraz posiadają wymaganą szerokość. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na każdej kondygnacji, z wyjątkiem trzeciego piętra. Przed budynkiem znajduje się parking na samochody osobowe. Za szlabanem, na wydzielonym parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jedno przed budynkiem, drugie z tyłu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną. Usługa jest bezpłatna.
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Deklaracja dostępności