Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

W 1993 roku ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze broniąc pracę magisterską pod tytułem „Własności zbioru rozwiązań inkluzji różniczkowych”, a następnie został zatrudniony na stanowisku asystenta w tej samej uczelni. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pod tytułem „Aproksymacja w mocnym sensie według norm przestrzeni Höldera” był dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UAM uznała dysertację Bogdana Szala za wyróżniającą, a autor otrzymał za tę pracę nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2013 r. decyzją Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ został mu nadany stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka. Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego było kolokwium habilitacyjne, obrona rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Klasy ciągów generujących operatory przybliżające funkcje”, wygłoszony wykład habilitacyjny zatytułowany: „Historia rozwoju teorii szeregów Fouriera w XX wieku” oraz dorobek naukowy habilitanta. W 2015 r.  został zatrudniony na stanowisku prof. UZ i pracuje na tym stanowisku do chwili obecnej.

 

W latach 2014-2019 w czasie swojej kariery zawodowej był członkiem zespołu ds. ewaluacji kształcenia UZ, od 2014 r. jest wydziałowym koordynatorem programu MOST, a od 1 października 2019 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia Instytutu Matematyki UZ.

 

Zainteresowania naukowe dr. hab. Bogdana Szala związane są z teorią szeregów Fouriera i ich sumowalnością, a jego badania w szczególności dotyczą różnych własności szeregów trygonometrycznych, które można wywnioskować z postaci ich współczynników. Jest on autorem lub współautorem ponad 70. prac naukowych, a za swoją działalność naukową był wielokrotnie wyróżniony nagrodami rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

W 2018 roku jego doktorant Krzysztof Duzinkiewicz uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a obecnie prof. B. Szal jest opiekunem naukowych dwóch studentów studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

 

Był promotorem ponad 30 prac dyplomowych studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. W 2017 r. praca magisterska jego magistranta Mateusza Kubiaka została nagrodzona nagrodą dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ za najlepszą pracę magisterską za rok akademicki 2016/2017 oraz wyróżniona spośród prac dyplomowych napisanych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego nagrodą Santander Universidades.

Powrót




 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ