Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

 

Urodził się w 1953 roku w Strzelnie woj. Kujawsko- Pomorskie. Studiował w latach 1974 -1978 na Wydziale Elektrycznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1985 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Habilitację w roku 2004 na Wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracę na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze rozpoczął jeszcze jako student 5 roku w 1977 roku. Od 2006 roku pracuje na stanowisku prof. UZ.

 

Autor lub współautor 2 monografii, 10 rozdziałów w monografiach, 27 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym (w tym 5 z tzw. listy filadelfijskiej), 39 artykułów w materiałach konferencji zagranicznych i krajowych i redaktor 3 prac zbiorowych.

 

Specjalizuje się w dziedzinie: sztucznej inteligencji, a w szczególności zastosowaniem logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych.

 

Autor wielu recenzji w tym m in.:

 • 3 recenzje prac doktorskich,
 • 1 recenzji w postępowaniu habilitacyjnym,
 • 5 recenzji wydawniczych monografii profesorskich i habilitacyjnych,
 • 4 recenzje artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • 20 recenzji artykułów w konferencjach zagranicznych i krajowych.

Promotor 6 prac doktorskich w tym dwie obronione.

 

Członek komitetów naukowych 3 konferencji o zasięgu międzynarodowym.

 

Członek kilku stowarzyszeń m.in.:

 • członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS),
 • członek Lubuskiego Towarzystwa Naukowego (LTN),
 • członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
 • członek Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki (LTnRRE).

Dotychczas pełnione funkcje kierownicze:

 • kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji w Technice, 1993 -1996;
 • kierownik Zakładu Inżynierii Systemów, 1996-1999;
 • Prodziekan ds. studiów zaocznych, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2002 - 2005;
 • Dziekan, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2005 - 2012.
 • Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, 2012 – 2020.

W okresie pełnienia przez Prof. A. Pieczyńskiego funkcji Dziekana na wydziale zrealizowano:

 • uzyskanie uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie Automatyka i Robotyka,
 • przygotowanie 4 wniosków o tytuł,
 • przeprowadzenie 8 postępowań nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • przeprowadzenie 60 procedur nadania stopnia doktora nauk technicznych,
 • uzyskanie akredytacji na pełny okres dla kierunków elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka z wyróżnieniem (na okres 10 lat),
 • uruchomienie studiów I i II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka,
 • uruchomienie wraz z Wydziałem Mechanicznym studiów I i II stopnia dla kierunku Inżynieria Biomedyczna,
 • rozwinięcie międzynarodowej współpracy edukacyjnej i naukowej w ramach Studiów zintegrowanych realizowanych w ramach sieci uczelni europejskich - Niemcy (Technische Hochschule Mittelhessen), Ukraina (Politechnika Lwowska), Estonia (Politechnika w Tallinie), Polska(UZ) oraz Litwa (Uniwersytet Gedymina w Wilnie),
 • udział w przygotowaniu założeń i uruchomieniu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • udział w uruchomieniu projektu Telemedycyna i jego pierwszym etapie Teleradiologia.
 • udział w uruchomieniu Klastra Archiwizacji Cyfrowej w Parku Interior,
 • udział merytoryczny w przygotowaniu wniosku o uzyskanie środków na modernizację budynku dydaktycznego A2,
 • realizacja projektu "Zróbmy coś razem", którego założeniem było rozwinięcie współpracy uniwersytetu z regionalnym przemysłem,
 • nawiązanie współpracy z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi regionu oraz z 5 szpitalami w regionie w tym z Wojewódzkim Szpitalem w Zielonej Górze,
 • zorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki, Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, finału Ogólnopolskiej Olimpiady Euroelektra,
 • dynamiczne rozwijanie procesu włączania przemysłu do realizacji procesu edukacyjnego studentów wydziału - uruchamianie kolejnych Akademii.

 

Prof. A. Pieczyńskiego pełniąc funkcję Prorektora:

 • koordynował prace nad uruchomieniem spółki celowej UZ Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.,
 • koordynował prace nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • nadzorował prace nad informatyzacją uczelni,
 • nadzorował prace nad pozyskiwaniem i rozliczaniem unijnych środków infrastrukturalnych;
 • kierował pracami zespołu przygotowującego zasady włączenia Państwowej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w strukturę Uniwersytetu.
 • pełnił opiekę właścicielską nad trzema spółkami celowymi uniwersytetu
 • kierował pracami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • znacznie wzmocnił współpracę oraz rozszerzył spektrum podmiotów przemysłowych i Instytucji Otoczenia Biznesu jak również organizacji samorządowych z jakim uczelnia aktualnie współpracuje.

 

Stan cywilny: żonaty (żona Teresa, dwie córki: Karolina i Honorata oraz trzy wnuczki: Marysia, Michalina i Magdalena).

 

Hobby: majsterkowanie, uprawa ogrodu, historia nowożytna i muzyka poważna.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ