Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UZ dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Jest absolwentem pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1990 r.). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1999 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Funkcje założone i rzeczywiste placówek realizujących założenia edukacji integracyjnej, wydanej drukiem pt. Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – założenia i rzeczywistość, Poznań 2001, Wydawnictwo Fundacji Humaniora. W 2015 r. otrzymał  na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, na podstawie publikacji pt. Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności, Zielona Góra 2012, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze dra hab. J. Bąbki koncentrują się wokół problematyki edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, a także ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Jest autorem dwóch monografii, pięciu prac pod redakcją oraz ponad stu opracowań naukowych (artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych). Współuczestniczył w realizacji pięciu projektów badawczych i dydaktycznych. W latach 2009-2011 realizował grant habilitacyjny MNiSW (NN 106 175 937) na temat: Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych. Aktywność dydaktyczna dra hab. J. Bąbki obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

Od 1990 r. jest związany z zielonogórską uczelnią. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej, obecnie - Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej. Od 2016 r. jest członkiem Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego (kadencja 2016-2020 oraz 2020-2024). Za działalność naukową otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia (2001 r.), nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (2015 r.). Wyróżniony został również nagrodą zespołową I stopnia rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia organizacyjne (2016 r.). Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013 r.) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2016 r.).

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ