Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

na Uniwersytecie Zielonogórskim

dr hab. Marcin Garbat

e-mail: M.Garbat@adm.uz.zgora.pl

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy:

 1. usuwanie barier architektonicznych, mentalnych i społecznych w dostępie osób z  niepełnosprawnościami  do  zasobów  informacyjnych  i  zajęć  dydaktycznych, opiniowanie wniosków oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w tym zakresie;
 2. inicjowanie, koordynowanie i współpraca przy realizacji procesów zmierzających do usuwania barier opisanych w ust. 1;
 3. bieżąca weryfikacja występowania barier opisanych w ust. 1;
 4. zbieranie  informacji  od  osób  z  niepełnosprawnościami  posiadających  aktualne orzeczenie  o  stopniu  i  kategorii  niepełnosprawności  o  barierach  mogących powodować trudności w czasie studiów;
 5. informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby z  niepełnosprawnościami  na  Uniwersytecie  Zielonogórskim –poradnictwo w  zakresie  wyboru  studiów opierając  się  na indywidualnych możliwościach kandydata i stopniu dostępności danego kierunku;
 6. propagowanie   programów   fundacji   i   instytucji   zajmujących   sięniepełnosprawnością;
 7. wymiana  doświadczeń  z  uczelniami  (krajowymi  i  zagranicznymi)  w  zakresie podnoszenia  jakości  usług  oferowanych  osobom  z  niepełnosprawnościami w ramach obecnych możliwości;
 8. monitoring  aktualnych  programów  i  środków  docelowych  służących wyrównywaniu szans osobom z niepełnosprawnościami;
 9. kontakt i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 10. opieka nad Radą Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 11. nadzór  i  bieżące rozliczanie  środków  w  ramach  funduszu  wsparcia  osób niepełnosprawnych.

 

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami podlega Prorektorowi ds. Rozwoju i Finansów.
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Rozwój > Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami