Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

na Uniwersytecie Zielonogórskim

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ

e-mail: m.steciag@ifp.uz.zgora.pl

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania należy:

  1. monitorowanie  sytuacji  w  zakresie  równego  traktowania,  w  szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne,   przekonania   polityczne,   wyznanie,   orientację  seksualną  i  tożsamość płciową;
  2. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  3. udzielanie  wsparcia  osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia  i  specjalistycznej pomocy;
  4. opiniowanie  wniosków  kierowanych  do  organów  Uczelni dotyczących  równego traktowania;
  5. przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszających zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników Uczelni;
  6. promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  7. współpraca  z  rzecznikami dyscyplinarnymi i komisjami dyscyplinarnymi działającymi na Uczelni w sprawach objętych w pkt. 1;
  8. prowadzenie rejestru spraw i ochrona tajemnic oraz danych osobowych objętych rejestrem.

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania podlega Prorektorowi ds. Rozwoju i Finansów
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Rozwój > Pełnomocnik ds. Równego Traktowania