Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Prorektor ds. Jakości Kształcenia UZ

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk prorektor ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

 

Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 r. i ma za sobą 45-letni okres pracy naukowo-dydaktycznej w zielonogórskich uczelniach - najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej, następnie Politechnice Zielonogórskiej, a od 2001 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stopnie naukowe - doktora nauk technicznych (1978 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam także zostało przeprowadzone postępowanie o nadanie jej tytułu naukowego profesora. Reprezentuje dyscypliny naukowe z pogranicza dwóch dziedzin - nauk technicznych i ekonomicznych zajmując się inżynierią i ochroną środowiska, oraz ekonomią środowiska i zarządzaniem środowiskowym na poziomie mikroekonomicznym.

 

Jej dorobek publikacyjny wynosi łącznie 159 pozycji. Jest autorem i współautorem 6 monografii, 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych, 129 artykułów opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym obiegu. Ponadto jest autorką 2 patentów i ponad 40 prac niepublikowanych - koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz i opinii wykonanych na rzecz przemysłu oraz samorządów. Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody JM Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Prof. M. Graczyk wypromowała 5 doktorów. W tym obszarze także konsekwentnie realizuje swoje zainteresowania naukowe na styku dziedzin - dwóch doktorów wypromowała w naukach technicznych i trzech w naukach ekonomicznych.

 

Pełniła także wiele funkcji poza Uczelnią, m.in. w latach 1994-1998 - funkcję eksperta w Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 - funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze, w latach 2013-2016 funkcję członka Rady Nadzorczej w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze. Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. W kadencji obejmującej lata 2008-2012 pełniła funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020 funkcję prorektora ds. jakości kształcenia.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk