Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

 

Urodził się w 1951 roku we Wrocławiu. W 1976 roku ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Z zielonogórską uczelnią związany jest od 1999 roku. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a w 2008-2012 prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie od lipca 2007 r. do kwietnia 2010 r. Od 2004 r. do 2008 r. przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego w Komitecie Sterującym, a od 2008 r. w Komitecie Zarządzającym 6 polskich uczelni (oprócz UZ są to Politechniki: Gdańska, Śląska, Wrocławska, Krakowska i Akademia Górniczo Hutnicza) oraz Electricite de France (EDF)-Polska i EDF Research and Development. Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r.

 

Autor monografii i licznych artykułów z zakresu emisji zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu na środowisko, efektywnego kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, inżynierii odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska, w tym środowiska zurbanizowanego. W latach 1994 - 2010 członek Zarządu II Sekcji Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR). Przedstawiciel Polski w Programie AFANET - SOCRATES w zakresie nauczania bioetyki zwierząt w latach 2001-2004; od 2003 r. udział w Komitecie Koordynującym Programu. Od 2004 r. udział w Komitecie Koordynującym Programu "Redefining the curricula for the multifunctional rural environment - agriculture, forestry and the rural society" (MRENet); także koordynator Grupy Roboczej WP2a Development of curricula which address the expectations of society - Ethics. Od 2002 r. udział w Komitecie Programowym Sieci Naukowej AGRORISK (Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska). Od 2003 r. do 2008 ekspert w grupach roboczych działających w ramach UNECE CLRTAP TFEIP "Expert Group on Ammonia Abatement" oraz "Expert Panel on Agricultural Emissions". Ekspert w zakresie energii i środowiska Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej od 2005 r. Ekspert Podkomisji Sejmowej do spraw rozpatrywania projektu ustawy "O instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji" od lipca 2007 r. Od marca 2008 r. udział w grupie Task Force Reactive Nitrogen (TFRN-2). Od lutego 2009 w UNECE CLRTAP TFEIP Expert Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen. Od grudnia 2008 w Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working Group on Agriculture and Energy. Od października 2008 przedstawiciel polskich NGOs w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.

 

Ma żonę, córkę i dwie wnuczki.

 

Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński