Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Prorektor ds. studenckich

w_strzyzewski-PS.jpg

 

Urodzony i wykształcony w Zielonej Górze, absolwent historii zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1984 r. zatrudniony w Instytucie Historii WSP. W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Od 2001 r. profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych, w następnym roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

W prowadzonych od lat badaniach zajmuje się naukami pomocniczymi historii i dziejami wczesnonowożytnymi XVI-XVIII w. zwłaszcza w zakresie dziejów rodzin szlacheckich. Jest uznanym w Polsce ekspertem w zakresie heraldyki i sfragistyki. Opracował kilkadziesiąt projektów herbów i flag dla różnych jednostek samorządowych (w tym herbu i flagi województwa lubuskiego). Jest dwukrotnym laureatem nagrody za najlepszą w Polsce książkę z zakresu heraldyki. W badaniach sfragistycznych zajmuje się pieczęciami szlacheckimi i miejskimi. W prowadzonych badaniach naukowych koncentruje się również na problematyce związanej z historią regionalną zwłaszcza w dziejów Śląska i Ziemi Lubuskiej oraz dziejów miast. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych w tym siedmiu monografii.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i niemieckiego Towarzystwa "Herold" w Berlinie.

 

Wypromował 5 doktorów, był promotorem ponad 100 prac magisterskich. Jest wielokrotnym recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.

 

Od początku pracy zawodowej związany z zielonogórskimi uczelniami najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, następnie Uniwersytetem Zielonogórskim. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych m.in. kierownika Zakładu Historii XVI-XVIII wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie od 2002 r. do 2005 r. dyrektora Instytutu Historii. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego UZ.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT