Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Rektor

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

 

Urodzony i wykształcony w Zielonej Górze, absolwent historii zielonogórskiej WSP. Od 1984 r. zatrudniony w Instytucie Historii WSP. W 1990 obronił rozprawę doktorską a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Od 2001 profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych, w następnym roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

W prowadzonych od lat badaniach zajmuje się naukami pomocniczymi historii i dziejami wczesnonowożytnymi XVI-XVIII w. Jest uznanym w Polsce ekspertem w zakresie heraldyki. Opracował kilkadziesiąt projektów herbów i flag dla różnych jednostek samorządowych (w tym herbu i flagi województwa lubuskiego). Jest dwukrotnym laureatem nagrody za najlepszą w Polsce książkę z zakresu heraldyki, autorem ponad 150 publikacji naukowych w tym dziesięciu monografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i niemieckiego Towarzystwa „Herold” w Berlinie.

 

Prof. Strzyżewski posiada doświadczenie w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, był promotorem 10 rozpraw doktorskich, wielokrotnym recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Był również kierownikiem kilkunastu zespołów badawczych.

 

Od początku pracy zawodowej związany z zielonogórskimi uczelniami najpierw WSP, następnie UZ. Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie zarządzania różnymi strukturami uczelni. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych poczynając od kierownika Zakładu Historii XVI-XVIII wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie dyrektora Instytutu Historii. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego UZ. W latach 2012 - 2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i pierwszego zastępcy rektora UZ.

 

Z racji specyfiki prowadzonych badań i prac organizacyjnych prof. Strzyżewski posiada ugruntowane doświadczenia we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego stopnia, administracją i instytucjami rządowymi oraz placówkami oświatowymi. Uczestniczył w pracach wielu komisji i zespołów samorządowych.

 

Pełnienie funkcji prorektora ds. studenckich pozwoliło prof. Strzyżewskiemu uzyskać doświadczenie w zakresie współpracy z wieloma organizacjami studenckimi, oświatowymi.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski